Звіт вчителя хімії

tanya-tolik » 02 мар 2012, 16:53
ЗВІТ
про навчально-виховну роботу вчителя хімії
Іванової А.Н. за 20__-20__н.р.
І. Виконання програми (якісне, кількісне).
7 клас
Програма виконана - 35 год.
Проведено: - 3 практичні роботи;
- 4 перевірочні роботи;
- 4 лабораторних робіт;
- 17 демонстраційних дослідів.
Учні засвоїли термінологічні хімічні поняття: атом, молекула, йон, хімічний елемент, прості й складні сполуки, метали, неметали, хімічна формула, валентність, хімічна реакція.
Вивчили основне обладнання кабінету хімії, лабораторний посуд та навчились ним користуватись. Дотримуються правил техніки безпеки у кабінеті хімії. Називають хімічні елементи за сучасною номенклатурою, записують їх символами. Описують якісний та кількісний склад речовин за хімічними формулами, явищами.
Наводять приклади металічних та неметалічних елементів, простих та складних речовин, хімічних явищ у природі та побуті; висловлюють судження про багатоманітність речовин
Навчились обчислювати відносну молекулярну та формульну масу речовин, масові частки елементів, масові співвідношення, визначати хімічні формули речовин, використовувати Закон збереження маси речовин. Орієнтуються у розстановці коефіцієнтів у рівняннях реакцій та визначають типи реакцій.
На прикладі кисню та заліза, учні познайомились з класифікацією простих речовин, деякими властивостями.

Рівень навчальних досягнень учнів:
Клас 1 семестр Річна
7-А клас 100% 91%
7-Б клас 97% 69%

Зниження навчальних досягень відбулося, внаслідок значного ускладнення навчального матеріалу у 2 семестрі, порівняно з матеріалом 1 семестру, а саме розвязування розрахункових задач, розстановка коефіцієнтів у рівняннях реакцій, складання формул за назвами та за валентностями, ступенями окиснення.
8 клас
Програма виконана – 70 год.
Проведено: - 3 практичні роботи;
- 6 перевірочних робіт;
- 10 лабораторних робіт;
- 16 демонстраційних дослідів.
Учні 8-мих класів засвоїли кількісні розрахункові показники (кількість речовини, молярна маса, число Авогадро, молярний обєм газів, відносна густина газів). Орієнтуються при назвах оксидів, кислот, основ, солей. Описують поширеність представників основних класів неорганічних сполук. Наводять приклади. Класифікують речовини. Складають формули сполук. Встановлюють генетичні звязки між класами норганічних сполук. Дослідницьким шляхом розпізнають кислоти і луги за допомогою індикаторів. Розвязують експериментальні задачі. Вміють користуватись періодичною системою хімічних елементів, характеризують за відповідним планом. Складають електронно-графічні формули елементів. Аналізують інформацію, покладену у періодичну систему. Користуються поняттям «хімічний звязок» та «електронегативність». Можуть передбачити тип хімічного звязку, показати та пояснити механізми утворення звязків.
Рівень навчальних досягнень учнів:
Клас 1 семестр Рік
8-А клас 87% 81%
8-Б клас 69% 72%
8-В клас 61% 71%

Учні 8-А класу, на відміну від 8-Б та 8-В, знизили якісний показник. Цьому класу важче вдалося познайомитись із темою «Періодична система хімічних елементів». Діти 8-А класу на середньому рівні оволоділи електронними та графічними формулами будови елементів. Саме це є причиною зниження якості. Це і є завданням на наступний навчальний рік у цьому класі: повторити і закріпити питання, які викликали певні труднощі
10 клас
Програма виконана - 70 год.
Проведено - 4 практичних роботи,
- 6 перевірочних робіт
- 8 лабораторних робіт,
- 16 демонстраційних робіт.
Учні 10 класів засвоїли знання про неметали, їх характеристику та властивості з позицій будови атома і положення неметалів у періодичній системі.
Мають уявлення та вміють пояснити багатоманітністю органічних речовин, причини цієї багатоманітності; ієрархією рівнів організацій, речовини.
Уміють розв'язувати розрахункові задачі з використанням понять: розчини, розчинність, вихід продукту реакцій та знаходити формули органічних і неорганічних речовин.
Рівень навчальних досягнень:
Клас 1 семестр Рік
10-А клас 83% 88%
10-Б клас 83% 91%
10-В клас 72% 72%
10-Е клас 42% 42%

У 2 семестрі учні 10-тих класів на достатньому рівні оволоділили елементарними знаннями про органічні сполуки, засвоїли основні принципи номенклатури органічних сполук. Саме тому у 2 семестрі та відповідно річні якісні показники вище, ніж у першому.

11 клас.
Програма виконана - 62 год.
Проведено: - 5 практичних робіт,
- 10 лабораторних робіт
- 10 демонстраційних дослідів
- 5 перевірочних робіт.
Учні 11 класів мають уявлення про форми наукового пізнання (факти, модель, гіпотеза, закон, теорія) внесок вітчизняних і зарубіжних вчених у розвиток хімії та проблеми сучасної хімії; розуміють значення експерименту і теорії у вивчені речовин.
Про значення хімії у житті людини та розвитку суспільного виробництва, у розв'язанні сировинної, енергетичної, екологічних проблем.
Уміють самостійно виконувати досліди, розв'язувати розрахункові і
експериментальні задачі. На уроках проводилися семінарські зайняття на яких учні 11 класів виступали з повідомленнями на обрану тему (хімія «Роль хімії в житті суспільства») обґрунтовують свої думки і роблять висновки, розвиваючи інформативну компетентність і компетентність саморозвитку. Відповіді учнів були змістовними, глибокими, логічними. Учні показали не лише "суму знань", а уміння використати набуті знання, здатність пояснити властивості на основі будови та застосування на основі властивостей.
2 учнів 11 класів обрали хімію на ЗНО.

Рівень навчальних досягнень:
Клас 1 семестр Рік
11-А клас 88% 92%
11-Б клас 93% 100%
11-В клас 80% 88%
Підвищення рівня якісного показника у 2 семестрі відбулося внаслідок повторення навчального матеріалу, узагальнення та систематизації навчальних знань.

II. Методична робота.
Створено навчально-методичні комплекси в яких зосереджено основні змістовні лінії, чіткісне окреслено екологічну складову змісту; урізноманітнено тренувальні завдання - тестове експрес-опитування; розроблено варіативні завдання для перевірки навчальних досягнень учнів; комп'ютерна підтримка курсу хімії.
Підібрана література з окремих тем, для учнів, що поглиблено вивчали хімію, та для учнів, що готуються до ЗНО.
Систематизовано завдання ЗНО, міських, обласних олімпіад, Інтернет олімпіад.
Розроблено завдання по підготовці учнів до ЗНО.
Методична робота з предмета була спрямована на підвищення інтегративносності змісту хімії з посиленням на розвиваючий вплив особливості та практичне застосування, оскільки саме це передбачає Програма ЗНО з хімії.
Здійснення цієї мети було в пошуку нових, інноваційних підходів до організації і управління діяльності учнів на уроках хімії.
Протягом 2008-2009н.р. в кабінеті хімії зроблено
а) розроблені навчально-методичні комплекси:
7 клас
- Початкові хімічні поняття.
- Прості речовини. Кисень. Залізо.
- Складні речовини.
- Хімічні реакції.
8 клас
- Алгоритм розв’язування розрахункових задач.
- Основні класи неорганічних сполук. Оксиди. Кислоти. Основи. Солі.
- Алгоритм розв’язування розрахункових задач по рівняннях реакцій.
- Будова атома.
- Будова електронних оболонок елементів періодичної системи хімічних елементів.
- План характеристики хімічних елементів за місцем положення у Періодичній системі Д. І. Менделеева.
- Типи хімічних зв’язків.
- Механізми утворення зв’язків.
- Типи кристалічних ґраток.
- Окисно-відновні реакції.

б) Розроблено завдання різного типу та різних форм щодо перевірки рівня навчальних досягнень знань учнів: 7 класів - 4; 8 класів – 6; 10 класів – 6, 10 клас – 6, 11 клас – 5.
в) До кожної теми у 7, 8 класах розроблені завдання для підготовки до перевірочних робіт, що дає змогу учням самостійно підготуватись додатково, по аналогії з завданням для ЗНО.
Проводилась апробація «Електронних засобів навчального призначення («Педагогічний програмний засіб. Хімія 9 кл.», «Віртуальна хімічна лабораторія 8-11 кл.», Педагогічний програмний засіб. «Органічна хімія 10-11 кл.»).
У 2008-2009 н.р. було проведено декілька відкритих уроків:
1) «Розвязування розрахункових задач та тренувальних вправ» (2 години), 8 –Б клас;
2) «Знаходження відносної молекулярної маси речовин та знаходження масової частки елементів у речовинах» (1 година), 7-А клас
3) «Розвязування задач по хімічним рівняннях реакцій» (1 година), 8-Б клас
Систематизовано та розроблено комплекс завдань для підготовки учнів до олімпіад, та до ЗНО.

III. Науково-методичне забезпечення уроків хімії.
Хімкабінет має пристосоване приміщення. Немає витяжної шафи, що погано впливає на здоров'я дітей та вчителя.
Дуже добре обладнані приміщення для збереження реактивів та обладнана лаборантська кімната.
Для проведення уроків в розпорядженні вчителя є:
Демонстраційних моделей - 14
Натуральних об'єктів (колекцій) - 7
Лабораторних об'єктів - 6
Приладів загального призначення - 70 %
Лабораторних приладів - 90%
Приладів для демонстрації дослідів - 40%
Посуду - 80%
Матеріалів та реактивів - 70%
Печатні демонстративні посібники - 80%
Саморобних виробів - 8
Контрольних завдань для комп'ютерної підтримки курсу хімії забезпечено
4 теми - 9 кл.
Всі теми - 10 кл.
Всі теми - 11 кл.

ІV. Позакласна робота.
В процесі проведення позакласної роботи намагалася побудувати розвивально-навчальне середовище, створити сприятливі умови, доброзичливу психологічну атмосферу для активного навчання і самовдосконалення учня.
Проводилися індивідуальні зайняття з учнями учасниками олімпіади. На міській олімпіаді зайняли призові місця 2 учні ІІІ місце – Боклаг К.(8-А клас) та
Окунєва А. (8-Б клас).
В системі проводилася консультаційна робота по підготовці до перевірочних, контрольних робіт, до ЗНО.
Проводилися консультації з хімії учнів-учасників конкурсів і олімпіад з інших предметів з метою усунення прогалин та відпрацювати з ними теоретичний матеріал, який пропустили.
На протязі 2008-2009 року працював гурток «Юні біохіміки» від еколого-натуралістичного центру, який відвідували близько 20 дітей. Це дало змогу учням більш детально познайомитись із біохімічними процесами та тонкощами супутніх наук хімії – біології.
Учениця 10-Б класу прийняла участь у міській олімпіаді з екології, захистивши дослідницьку роботу «Використання альтернативних джерел енергії для обігріву теплиць». Зайняла 3 місце.
Вчитель хімії Іванова А.Н.

tanya-tolik » 02 мар 2012, 16:55
Шановні колеги!!! У якому вигляді Ви здаєте річні звіти по предмету? На що ще звертаете увагу? Чим можна доповнити мій звіт, а що скоротити?

Вернуться в Химия