Посадова iнструкцiя соцiального педагога

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Дана посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики соціального педагога.

1.2. Соціальний педагог призначається і звільняється з посади директором школи.

1.3. Соціальний педагог має вищу або середню освіту і спеціалізацію „Соціальна педагогіка", "Соціальна робота", як виняток, іншу вищу педагогічну освіту, дотримується вимог етичного кодексу, професійної компетенції, забезпечує нормативні вимоги до рівня навчально-виховної роботи у соціальному середовищі, відповідає загальним етичним та культурним вимогам до педагогічних працівників.

1.4. Соціальний педагог підпорядковується безпосередньо директору школи. 1.5. В своїй діяльності соціальний педагог керується Конституцією І законами України, указами президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України і органів управління освітою всіх рівнів з питань навчання і виховання учнів; правилами і нормами з охорони праці ,техніки безпеки і протипожежного захисту, а також Статутом і локальними правовими актами школи (в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями директора школи, даною посадовою Інструкцією), трудовим договором, Законом України „Про освіту”, Декларацією прав людини, Конвенцією про права дитини, державною мовою відповідно до чинного законодавства про мови в Україні.

II. ФУНКЦІЇ.

Основними напрямками діяльності соціального педагога є:

2.1. Соціальний педагог є захисником інтересів дітей в усіх сферах життєдіяльності, забезпечуючи соціально-педагогічний патронаж дітей та молоді, як головного пріоритету і цінності в суспільстві.

2.2. Гармонізує стосунки в соціумі, стверджуючи в кожній дитині особистість, підтримуючи самоповагу дитини, турбуючись про адаптацію в середовищі та олюднення знань навколо кожної дитини.

2.3. Здійснює посередництво між освітніми установами, сім'єю, трудовими колективами , центрами соціальних служб для молоді, кримінальної міліції, органів місцевого самоврядування та громадських організацій з метою адаптації дитини до вимог соціального середовища і створення умов для її благополучного розвитку.

2.4.Соціальний педагог виконує такі функції:

Інформаційно-діагностичну ;

- встановлює соціально-педагогічний діагноз про особливості всебічного розвитку дитини, вибір інформації іншим спеціалістом для надання їй необхідної допомоги.
Організаційна:

- організовує соціально-корисну діяльність дітей і підлітків, формує демократичну систему взаємостосунків в підлітковому середовищі, а також серед дітей і дорослих .

Прогностична:

- спрямовує на пошук ефективних шляхів допомоги дитині через прогнозування і планування перспектив розвитку мікрорайону і конкретного мікросоціуму;

- визначає шляхи особистого контакту з іншими організаціями і спеціалістами для з'ясування проблеми вихованця.

Превентивно-профілактична та соціально-терапевтична:

- передбачає і приводить в дію юридичні, психологічні механізми попередження і подолання негативних явищ, організовує надання соціально- терапевтичної допомоги тим, хто її потребує, знімаючи напруження та орієнтуючи людину на творчість;

- забезпечує захист прав дітей в суспільстві;

- надає допомогу в період соціального і професійного визначення особистості;

- дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію молоді.

III. ПОСАДОВІ ОБОВЯЗКИ

Соціальний педагог в загальноосвітній школі виконує наступні посадові обов'язки:

3.1. Соціальний педагог є носієм методологічної, гуманітарної, етнопедагогічної, правової і комунікативної культури, він організовує соціальне виховання в умовах конкретного мікросоціуму.

3.2. Створює і координує систему соціальної допомоги особистості в її саморозвитку, створює умови для найбільш сприятливої психологічної атмосфери життєдіяльності кожного вихованця.

3.3. Забезпечує педагогічно обґрунтований вибір форм, засобів і методів навчання.

3.4. Забезпечує дотримання прав і свобод учнів.

3.5. Бере участь у розробці і реалізації освітніх програм.

3.6. Складає плани і програми занять, забезпечує їх виконання, веде необхідну документацію і звітність з питань діагностики, корекції, розвитку творчих можливостей тощо.

3.7. Виявляє творчі здібності вихованців, сприяє їх розвитку, формуванню стійких професійних інтересів та нахилів.

3.8 Надає консультативну допомогу вчителям, батькам, вихователям, адмінтехперсоналу, тощо.

3.9. Залучає до культурно-просвітньої, профілактично-виховної, спортивно-оздоровчої, творчої роботи різні установи, громадські організації.

3.10. Виявляє персональні міжособові, внутрішкільні труднощі та конфлікти:

- дитячі молодіжні об'єднання;

- угрупування „соціального ризику”.

3.11. Дотримується етичного кодексу соціального працівника, поважає гідність особистості дитини, захищає її від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає вживанню алкоголю, наркотичних речовин, іншим шкідливим звичкам. Пропагує здоровий спосіб життя.

3.12. Займається профілактикою правопорушень неповнолітніх. Оперативно повідомляє адміністрацію про кожен нещасний випадок, здійснює заходи щодо надання першої медичної допомоги.

3.13. Підвищує свій професійний рівень, кваліфікацію, загальну культуру.

3.14. Бере участь у роботі методичної ради школи.

3.15. Створює та веде соціальний паспорт мікрорайону, банк даних на дітей за місцем проживання.

3.16. Володіє навичками проведення співбесід, інтерв'ювання, вирішення конфліктних ситуацій, проведення групових занять з дітьми та дорослими, здійснює корекцію відхилень у поведінці, профілактичну роботу девіантної поведінки.

3.17. Виявляє дітей, які залишились без батьківського піклування, сприяє своєчасному влаштуванню їх у дитячі установи, на виховання в сім'ї, на роботу чи в навчальні заклади. Здійснює соціально-психологічну допомогу цій категорії дітей.

IV. ПРАВА.

Соціальний педагог має право:

4.1. Брати участь в управлінні школою в порядку, визначеному Статутом школи.

4.2. На захист професійної честі і гідності.

4.3. Знайомитися з скаргами та іншими документами, які містять оцінку його роботи, давати на них пояснення.

4.4. Захищати свої інтереси самостійно чи через представника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного чи службового розслідування, пов'язаного з порушенням педагогом норм професійної етики.

4.5. На конфіденційність дисциплінарного (службового ) розслідування, за винятком випадків, передбачених законодавством.

4.6. Вільно вибирати і використовувати методики навчання і виховання, навчальні посібники і матеріали, підручники, методи оцінки знань учнів.

4.7. Підвищувати свою кваліфікацію.

4.8. Атестуватися на добровільній основі на відповідну категорію і отримати її у випадку успішного проходження атестації.

4.9. Представляти інтереси неповнолітніх на засіданнях суду, під час слідства, при слуханні справ.

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.

5.1. Соціальний педагог несе відповідальність згідно законодавства за якість виконання освітніх програм, життя і здоров'я учнів під час занять, порушення їх прав і свобод.

5.2. За невиконання або неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи, інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, визначених даною посадовою Інструкцією, соціальний педагог несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.

5.3. За використання, в тому числі одноразове, методів виховання пов'язане з фізичним чи психічним насиллям над особистістю, а також здійснення іншого аморального вчинку, соціальний педагог несе відповідальність та може бути звільненим з займаної посади в відповідності з трудовим законодавством і Законом України „ Про освіту ".

Звільнення за подібний вчинок не є мірою дисциплінарної відповідальності.

5.4. За спричинені школі чи учасникам навчально-виховного процесу збитки у зв'язку з виконанням ( невиконанням ) своїх посадових обов'язків соціальний педагог несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, визначених трудовим чи цивільним законодавством.

VI. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКИ З ПОСАДОЮ.

6.1. Працює в режимі виконання об'єму встановленому його навантаженням, участі в обов'язкових планових загальношкільних заходах і самопланування обов'язкової діяльності, на яку не встановлені норми часу.

6.2. Самостійно планує роботу на навчальний рік і навчальний семестр. План роботи затверджується директором освітнього закладу.

6.3. Представляє директору школи письмовий звіт про свою діяльність на протязі кожного навчального семестру.

6.4. Отримує від директора школи і його заступників інформацію нормативно-правового і організаційно-методичного характеру, знайомиться з відповідними документами.

6.5. Працює в тісному контакті з учнями, вихователями зі служби сім'ї та молоді, службами в справах неповнолітніх області, з відділом соціального захисту населення, з Чорнобильським фондом та ін., систематично обмінюється інформацією з питань, які входять до його компетенції, з адміністрацією і педагогічними працівниками школи.