Тема: Науки, що вивчають життя. Методи вивчення організмів.

Мета уроку: сформувати в учнів цілісне уявлення про біологію як систему наук про живу природу; розглянути об’єкти й методи біології, а також її значення в житті людини, розвивати вміння критичного мислення, виховувати любов до природи.

Обладнання й матеріали: таблиці із зображенням об’єктів вивчення біології.

Базові поняття й терміни уроку: біологія, біосфера, ботаніка, зоологія, морфологія, анатомія, систематика, фізіологія, мікробіологія, генетика, цитологія; живлення, дихання, рух, розмноження, ріст і розвиток, обмін речовин і енергії.

Хід уроку

І. Організаційний етап

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів

Питання для бесіди
1. Що ми відносимо до неживої природи?
2. Що ми відносимо до живої природи?
3. Які природні об’єкти вивчає біологія?

III. Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя з елементами бесіди
Планету Земля оточують кілька оболонок, серед яких виділяють атмосферу, гідросферу, літосферу й біосферу.
Біологія - система наук про життя в усіх його проявах на всіх рівнях організації - від молекулярного до біосферного.
2. Класифікація біологічних дисциплін

Одними з перших в біологію склалися комплексні науки по об‘єктах дослідження:
• про тварин – зоологія
• про рослин – ботаніка
• анатомія і фізіологія людини – основа медицини

В рамках зоології сформувалися більш вузькі дисципліни:
• протозоологія – розділ зоології, який вивчає одноклітинних найпростіших тварин;
• ентомологія – вивчає комах ;
• орнітологія – вивчає птахів;
• теріологія – маммалогія – вивчає ссавців.

В ботаніці:
• альгологія – (фікологія – розділ ботаніки, який вивчає водорослі);
• бріологія – вивчає моховидних;
• дендрологія – вивчає дерев‘янисті рослини, кущі;
• лихенологія – вивчає лишайники;
• вірусологія – вивчає віруси.

Різноманітність організмів і розподіл їх по групах вивчає систематика тварин і систематика рослин. Вивченням минулої історії органічного світу займається палеонтологія – наука про тварини та рослини минулих геологічних епох, які вивчаються за рештками копалин, її розділи палеозоологія, палеоботаніка, палеоекологія.

Другий аспект класифікації біологічних дисциплін – за властивостями та виявленням механізмів живого:
1. Форму і будову організмів вивчають морфологічні дисципліни:
• цитологія
• гістологія
• анатомія.
2. Склад та ультраструктуру тканин і клітин :
• біохімія
• біофізика
• молекулярна біологія.
3. Життя тварин і рослин, їх відносини в умовах навколишнього середовища вивчає екологія, а більш спеціально:
• гідробіологія
• біогеографія
• біогеноцеологія.

Функції живих організмів вивчає:
1. Фізіологія тварин і рослин.
2. Закономірності поведінки тварин – етологія.
3. Закономірності наслідування і мінливості – генетика.
• Закономірності індивідуального розвитку – ембріологія.
• Біометрія – математичні методи в біології.

Методи біологічних досліджень:
1. Математичні
2. Фізичні
3. Хімічні, біохімічні
4. Генетичні
5. Мікробіологічні
6. Статистичні

Основні галузі біології
Назва галузі
Що вивчає
Коли виникла

Ботаніка
Рослини
У давні часи

Зоологія
Тварин
У давні часи

Мікологія
Гриби
У давні часи

Морфологія
Особливості зовнішньої будови живихорганізмів
У давні часи

Анатомія
Особливості внутрішньої будови живих
організмів
У давні часи

Систематика
Класифікацію й номенклатуру живих організмів XVIII ст.

Цитологія
Клітини живих організмів
XVII–XIX ст.

Гістологія
Тканини живих організмів
XVII–XIX ст.

Фізіологія
Життєдіяльність живих організмів
XVII–XIX ст.

Ембріологія
Розвиток живих організмів
XVII–XIX ст.

Мікробіологія
Мікроорганізми
XVII–XIX ст.

Вірусологія
Віруси
XIX–ХХ ст.

Генетика
Спадковість і мінливість живих організмів
XIX–ХХ ст.

Еволюційна біологія
Еволюцію живих організмів
XIX ст.

Біохімія
Хімічні процеси в живих організмах
XIX ст.

Біофізика
Фізичні процеси в живих організмах
ХХ ст.

Радіобіологія
Вплив радіації на живі організми
ХХ ст.

Космічна біологія
Життєдіяльність організмів в умовах космічного простору
ХХ ст.

Науки, з якими тісно пов’язана біологія: хімія, медицина, сільське господарство, лісове господарство, географія, геологія, фізика, математика, кібернетика, космонавтика, техніка.

Учені, які зробили великий внесок у розвиток біології, - Аристотель, Теофраст, Гален, К. Лінней, Ж. Кюв’є, Ж. Б. Ламарк, Ч. Дарвін, Е. Геккель, Г. Мендель, Л. Пастер, Д. Й. Івановський, Р. Кох, Т. Морган, І. П. Павлов, І. М. Сєченов, К. А. Тимірязєв, М. І. Вавилов, Ф. Добжанський, Я. Флемінг, Дж. Вотсон, Ф. Крік.
Видатні українські вчені-біологи: І. І. Мечников, С. Г. Навашин, В. І. Вернадський, І. І. Шмальгаузен, О. В. Палладін, М. Ф. Гамалія, Д. К. Заболотний, О. В. Фомін, М. Г. Холодний.

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

Дати відповіді на питання
Що вивчає біологія?
Які галузі біології ви знаєте?
З якими науками біологія має тісний зв’язок?
Які галузі біології розвиваються давно?
Які галузі біології виникли недавно?

V. Домашнє завдання

1-6
7-9 Підготувати повідомлення про життя й наукові досягнення Карла Ліннея.
10-12