Конспект уроку для 10 класу «Вступ до економіки»

Тема: «Вступ до економічної теорії». Що вивчає економічна наука. Її місце серед інших наук.

Мета:
- мотивувати учнів до вивчення науки економіки, як однієї із складових сучасної освіти;
- сформувати основні засади економіки, зв’язок з іншими науками;
- виховувати економічно освічену особистість.

Обладнання: підручник А.С.Гальчинський "Основи економічних знань", робочий зошит вчителя "Економіка 10", Климок І.І. "Методичний посібник з економіки Ч.1".

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Хід уроку

І. Організаційний момент

Привітання з учнями, ознайомлення з метою уроку.

ІІ. Вивчення нового матеріалу

1. Коли виникає економічне мислення? (відповіді учнів)
Економічне мислення виникло на ранніх стадіях розвитку людського суспільства. Ще у давні часи люди намагались знайти відповіді на питання: як покращити власний добробут, де знайти джерела багатства тощо... І на перших порах економіка вважалась наукою про ведення домашнього господарства, що вже видно з вчення давньогрецького вченого Аристотеля про справедливість (ІV ст. до н.е).

*Економіка (грецьке слово ойкос – дім, господарство , номос – правило, закон) - ведення домашнього господарства
(Чи зараз ми можемо повністю погодитись з даним визначенням?)

На сучасному етапі розвитку вчені-економісти формулюють визначення предмету наступними чином:
*Економіка – особлива форма життя суспільства, яка охоплює виробництво товарів і послуг, обмін ними і розподіл, споживання створених у суспільстві благ. (довести і обґрунтувати дане твердження )
Виробництво – процес створення економічних благ.
Розподіл – формування доходів підприємця чи робітника, службовця чи банкіра, держави, тобто суб’єкта економічних відносин.
Обмін – це відносини, завдяки яким товари рухаються від виробників до споживачів.
Споживання – задоволення матеріальних, духовних і соціальних потреб людей.

*Економіка
домашнє підприємства національне світове
господарство господарство господарство

2. Що вивчає економічна наука? (відповіді учнів. Один учень записує на дошці)
Означення. Економічна наука якраз і є такою, що вивчає, як люди (суспільство), використовуючи обмежені виробничі ресурси, можуть досягати створення різноманітних речей і послуг, забезпечуючи при цьому найповніше задоволення потреб. (обґрунтувати і пояснити як зрозуміли)

3. Функції економічної науки? (робота з підручником – виписати та обґрунтувати)

4. Суб’єкти економічних відносин:
Виробник - споживач, продавець - покупець, підприємець - найманий продавець. Між ними – посередники – дійові особи економіки (банкіри, брокери, дилери, менеджери тощо...)
Отже, складність економічного життя суспільства зумовлює різноманітність його дійових осіб (суб’єктів економічних відносин).

ІІІ. Закріплення нового матеріалу

1. Значення економічної науки для суспільства в цілому?
• Розробка принципів, що стають основою економічної політики;
• Сприяння демократизації суспільства;
• Підвищення добробуту населення;
• Підвищення ефективності виробництва;
• Ефективне вирішення глобальних проблем;

2. Значення економічної науки для окремої людини?
• Раціональна поведінка у споживанні і використанні індивідуальних заощаджень;
• Вміння орієнтуватися у сфері бізнесу;
• Прийняття доцільних рішень щодо вибору сфери зайнятості;
• Можливість підвищити рівень життя.

3. Зв’язок економічної науки з іншими предметами? (він є? Називаємо предмет і як пов’язано. На дошці учень малює схему)

Математика
Шкільний курс економіки передбачає не тільки вивчення економічної теорії, але і розв’язок економічних задач. Це і являється головною причиною широкого застосування математики (формули, графіки).

Географія
Економіка сучасного суспільства складна та різноманітна, і дана різноманітність напряму залежить від особливостей географічного положення, природних умов, соціальної структури регіону. В основі багатьох економічних проблем сучасного суспільства стоять географічні закономірності. З іншого боку, в курсі географії завжди містяться питання, які пов’язані з економікою. Особливо курс “Економічної географії". Здійснюється відпрацювання таких понять, як спеціалізація, кооперація, структура трудових ресурсів, зайнятість та безробіття, ресурси та фактори виробництва, типологія ринків, структура господарства країни, структура зовнішньої торгівлі.

Біологія та екологія
Міжпредметний зв’язок з курсом біології простежується при вивченні розділів, що відносяться як і до макроекономіці (наприклад, фізіологічні потреби людини, працьовитість), так і до макроекономіці (рівновага в екосистемі тощо). Екологічних проблем торкаємося в таких темах, як “Виробництво", “Соціальна економіка" тощо.

Етика і психологія
Однією з цілей шкільної економічної освіти є виховання економічної культури учнів, їх знайомство з цівілізованими нормами поведінки та засвоєння цих норм. Тому на уроках економіки ми багато раз звертали увагу на морально-нравствені проблеми. “Етика підприємництва", "Менежмент".
Для формування економічного мислення, ділових якостей учнів, оцінки їх власного потенціалу: “Які риси характеру допоможуть знайти роботу, а які – її загубити?", різноманітні форми тестування, ділові ігри та практикуми.

Інформатика
- обробка за допомогою ЕОМ статистичного матеріалу, побудова та аналіз таблиць, діаграм, графіків;
- розв’язок економічних задач, виконання тестових завдань;
- моделювання економічних процесів та явищ;
- використання баз даних для пошуку інформації довідкового характеру.

Правознавство, соціологія, політологія
Інтеграція цих предметів пзаключається у наступному:
• вивчення (в курсі економіки) законодавчих актів, які визначають права та обов’язки економічних суб'єктів (податкове законодвство, Закон про захист прав споживачів тощо.);
• аналіз политичних ситуацій, які мали місце у ті або инші періоди в різних країнах; оцінка їх впливу на економічне житя (індустріалізація, Велика депресія та ін.);
• аналіз основних тенденцій у развитку сучасного суспільства (наприклад, глобалізація сітової економіки).

Література
Література надає великі можливості для використання її на уроках економіки. Робота може вестися із найрізноманітніших напрямів.
… Не мог он ямба от хорея,
Как мы ни бились, отличить.
Бранил Гомера, Феокрита;
Зато читал Адама Смита
И был глубокий эконом,
То есть умел судить о том,
Как государство богатеет,
И чем живет и почему
Не нужно золота ему,
Когда простой продукт имеет.
(А.С. Пушкин)
Ще півтора століття тому А.С. Пушкін в характеристиці Євгенія Онєгіна продемонстрував, що відповідь на питання "як держава багатіє?" Не втратив своєї актуальності, і одвічно люди намагалися вибудувати логічно правильну економічну модель в господарській практиці і політичному житті держави.
1. Наприклад, при вивченні теми "Досконала і монополістична конкуренція" пропоную учням опис цінової і нецінової конкуренції в романі А.И.Куприна "Яма":
"... Виникли два нові пароплавства, і вони, разом зі старовинними, несамовито конкурували один з одним. У конкуренції вони дійшли до того, що знизили ціни на рейси з 70 копійок для пасажирів III класу до п'яти, трьох і навіть однієї копійки. Нарешті, знемагаючи у непосильної боротьбі, одне з пасажирських товариств запропонувало всім пасажирам третього класу дармовий проїзд. Тоді його конкурент негайно до дарів проїзду долучив полбулкі білого хліба ".
2. На прикладі літературних героїв можна створювати моделі розвитку тих чи інших процесів. Наприклад, Робінзон Крузо - яскравий приклад для пояснення виробничих можливостей суспільства, а герої казки А.Н.Толстого "Пригоди Буратіно" - для опису різних способів заощадження грошей.
3. У ряді творів можна знайти дуже цікаві завдання з економічним змістом. Ось приклад з роману М.Е.Салтикова-Щедріна "Господа Головльови": "... Порфирій Володимирович сидить у себе в кабінеті, списуючи числових викладками аркуші паперу. На цей раз його займає запитання: скільки було б у нього грошей тепер, якби матінка подаровані йому дідусем на зубок 100 рублів не привласнила собі, а поклала в ломбард на малолітнього Порфирія? Виходить, однак, небагато: всього 800 рублів ". Враховуючи, що в момент розрахунків Порфирієві було 50 років, пропонується обчислити, скільки платив в ті часи ломбард за вкладами ".
4. Учитель може сам підбирати або придумувати завдання з економічним змістом, використовуючи досвід тих чи інших літературних героїв. Наприклад, на уроці "Принципи роботи банку" для розкриття проблеми банківської емісії залучаю героїв роману І.Ільфа і Є.Петрова "Дванадцять стільців" - Остапа Бендера, Адама Козлевича, фірму "Роги і копита".
При вивченні теми "Доходи населення" вирішуємо разом з хлопцями наступну задачу. "У Тридев'ятому царстві проживають тільки 5 громадян: Іван-дурник, Василина Премудра, Баба-Яга, Кощій Безсмертний і Андрій-Стрілець. Доходи між ними розподіляються наступним чином: Іван-дурник - 50 рублів на місяць, Андрій-стрілець - 75 рублів, Баба-Яга - 125 рублів, Василина Премудра - 250 рублів, Кощій Безсмертний - 500 рублів. Побудуйте криву Лоренца для цього царства ".

ІV. Постановка домашнього завдання

§ 1, § 3 (за підручником).
Творче завдання: Знайти з літератури приклади економічних відносин.
Завдання на урок через тиждень:
• Адам Сміт як людина і великий економіст;
• Економічне вчення Карла Маркса та сучасність;
• Мальтус про роль народонаселення в економіці;
• Вітчизняна думка 20-х р.р XX ст.

V. Підсумок уроку